Zdrowie

Zbiór praw pacjenta

Zbiór praw przysługujących pacjentowi  obejmuje takie  spośród nich jak prawo do świadczeń zdrowotnych, informacji i tajemnicy na temat stanu zdrowia, zgłaszania niepożądanych działań środków leczniczych, zgłaszania sprzeciwu i niezadowolenia z opinii lub orzeczenia wydanego przez lekarza. Prawa pacjenta dotyczą również takich kwestii jak prawo do posiadania dokumentacji medycznej, poszanowania godności pacjenta, intymności, prywatności i życia rodzinnego.  Pacjent ma również prawo do zostawienia rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym oraz do opieki duszpasterskiej (odwiedzin księdza w celu rozmowy, spowiedzi czy uzyskania sakramentu namaszczenia).

Podstawa prawna przysługujących pacjentowi praw  

Projekt praw pacjenta został skodyfikowany i zwarty w kilku aktach prawnych, przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Opisano je również w ustawach – o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (https://damy-rade.info/opieka-w-domu-2/jak-opiekowac-sie-osoba-przewlekle-chora-w-domu/opieka-w-swietle-prawa/prawa-pacjenta) Pełen szacunek i respektowanie praw pacjenta to ustawowy obowiązek wszystkich podmiotów, które uczestniczą w realizowaniu świadczeń zdrowotnych. Do podmiotów tych należą organy władzy publicznej, personel medyczny oraz wszyscy, którzy mają kontakt z pacjentem w trakcie wykonywanych obowiązków zawodowych.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku każdemu pacjentowi gwarantuje  prawa do korzystania z różnych świadczeń zdrowotnych na terenie kraju. Nie wszyscy pacjenci są świadomi, jakie prawa im przysługują, a jeżeli wiedzą, do czego mają prawa, napotykają czasem problem z ich respektowaniem ze strony personelu medycznego i osób włączonych w proces leczenia.

Pacjent może dochodzić swoich praw  

Za naruszenie praw pacjenta albo ich nie respektowanie osoba objęta leczeniem może dokonać zgłoszenia do  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pacjent może również pociągnąć do odpowiedzialności podmioty, które wprowadzają na rynek środki medyczne. Każda firma farmaceutyczna na swojej stronie internetowej ma formularz, za pomocą którego pacjent może dokonać zgłoszenia działania niepożądanego leku, który zaszkodził jego zdrowiu.

Znajomość podstawy prawnej jest bardzo ważna, bo dzięki niej pacjent nie jest bezbronny, może dochodzić swoich praw i starać się o odszkodowanie za poniesione szkody zdrowotne.

Przy współpracy: https://damy-rade.info/

Warto też przeczytać: